,
      
     -
    
    
  ()
     10
    
    
    
     ()
    
     ..
     .. Visual Basic - "
     ..
     ..
     . 1609-1611 .
    
     ,
    
    
    
    
    
2014 .
     2013 .
     2013 .
   2014 .

.


    , , .., , , .

   2006 (30 ).

   2006 (15 ).

  ...

,
2004 1
2006 3
2007 2
2009 3
2010 3
2012

1

.

,

2010

3

  20 66   : 25 , 41 .

1.  ,   2000.

2.  - ,   2002.

3.  - ,   2002.

4.  - , 2002.

5.  - ,   2002.

6. , 2003.

7.  - ,   2003.

8.  - ,   2003.

9. , 2003.

10.  - ,   2004.

11.  ,   2004 .

12. ,   2004 .

13.  - , 2004.

14.   - , 2004.

15.  ,  2004.

16.  - , 2004.

17.  - ,   2004.

18.  - ,   2005.

19.  - ,   2005.

20.  - , 2005.

21.  - ,   2005.

22.˨  - ,   2005.

23.  - ,   2006.

24.  - ,   2006.

25.  - ,   2006.

26.   -  ,   2007.

27. , 2007 .

28.  - , 2007.

29.˨  - , 2007.

30. , 2007.

31.  - ,   2007.

32.  - ,   2007.

33.  - , 2007.

34.  - ,   2008.

35.  - ,   2008.

36.   , 2008.

37.  - ,   2008.

38.  - ,   2008.

39.  - ,   2008

40. , 2008.

41.  ,   2008.

42.  ˨ - ,   2008.

43.  ,   2008.

44.  - ,   2008.

45.  - ,   2009.

46.  - , 2009.

47.  - ,   2009.

48.  - ,      2009.

49.ר    - ,   2009.

50.  - ,   2010.

51.  - ,   2010.

52.  - , 2010.

53.  - ,   2010.

54.    , 2010.

55. - , 2011 .

56. - , 2011 .

57. - , 2012 .

58. - , 2012 .

59. - , 2013 .

60. - , 2013 .

61. - , 2013 .

62. - , 2013 .

63. - , 2013 .

64. - , 2014 .

65. - , 2014 .

66. - , 2014 . 

 

  
  10 ., 2011-2015